Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin promocji Gwarancja 100 % satysfakcji.

REGULAMIN PROMOCJI „GWARANCJA 100 % SATYSFAKCJI”

 1. Postanowienia ogólne.

 2. Przedmiot promocji.

 3. Podmiot promocji.

 4. Postępowanie reklamacyjne.

 5. Postanowienia końcowe.

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Podmiotem organizującym promocję Materassi Jarosław Marszałek. NIP: 5532365319, REGON: 241181851, adres e-mail: biuro@materassi.pl, numer telefonu: (33) 445 13 60, GSM: (+48) 533 333 707(opłata standardowa według cennika właściwego operatora).

1.2. Udział w promocji jest dobrowolny i nie wiąże się z nałożeniem jakichkolwiek obowiązków dla Kupującego.

1.3. Możliwość wzięcia udziału w promocji uzależniona jest od złożenia oświadczenia woli przez Kupującego, w którym Kupujący oświadczy: chęć udziału w promocji, spełnienie obowiązkowych wymagań określonych dla Kupujących.

1.4. Promocja „Gwarancja 100 % satysfakcji” obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski.

  1. Promocja „Gwarancja 100 % satysfakcji” obowiązuje do odwołania. Kupujący, którzy wzięli udział w promocji przed jej odwołaniem, mogą w dalszym ciągu realizować uprawnienia wynikające z promocji.

  2. Promocja „Gwarancja 100 % satysfakcji” dotyczy produktów w wymiarach standardowych tj:

   80x200, 90x200, 140x200, 160x200, 180x200

2. Przedmiot promocji.

2.1. Promocja „Gwarancja 100 % satysfakcji” polega na umożliwieniu określonej w pkt. 3 grupie Klientów, możliwość wymiany zakupionego towaru w ciągu 365 dni od daty zakupu (dostarczenia) bez podania przyczyny.

2.2. Promocji podlega wyłącznie asortyment oferowany przez Materassi Jarosław Marszałek. NIP: 5532365319, REGON: 241181851, adres e-mail: biuro@materassi.pl, numer telefonu: (33) 445 13 60, GSM: (+48) 533 333 707(opłata standardowa według cennika właściwego operatora).

2.3. W celu wzięcia udziału w promocji wystarczy, aby określony w pkt. 3 Klient, odesłał na adres Sprzedawcy (Materassi Jarosław Marszałek, ul, Żywiecka 165, 43-365 Wilkowice) towar wraz z dowodem zakupu.

2.4. Odsyłany towar nie powinien być zniszczony ponad zużycie, które wynika z normalnej eksploatacji zakupionej rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem.

2.5. Odsyłany towar powinien być zwracany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.

2.6. Koszt opakowania i przesłania towaru w celu jego wymiany obciąża Klienta biorącego udział w promocji.

2.6. W przypadku chęci skorzystania z uprawnienia do wymiany produktu w ciągu 365 dni, wymiana ta podlega następującym zasadom:

 1. w przypadku wymiany produktu tańszego na droższy, Klient zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie wraz z kosztami transportu wymienionego produktu;

 2. w przypadku wymiany produktu o takiej samej cenie, Klient zobowiązany wyłącznie do opłacenia kosztów wysyłki wymienionego produktu;

 3. w przypadku wymiany produktu droższego na tańszy, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z wymianą, chyba, że różnica w cenie jest mniejsza od kosztów transportu. W takim przypadku, Klient zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami transportu a kosztami dostawy.

3. Podmiot promocji

3.1. Promocja „Gwarancja 100 % satysfakcji” skierowana jest do:

 1. Konsumentów w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego;

 2. Osób dokonujących zakupu u Sprzedawcy po raz pierwszy;

Powyższe przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.

3.2. W promocji „Gwarancja 100 % satysfakcji” można skorzystać jednokrotnie. Towar, który został uprzednio wymieniony w ramach postanowień niniejszego regulaminu nie może być ponownie wymieniany.

4. Postępowania reklamacyjne

4.1. Reklamacje co do przebiegu promocji „Gwarancja 100 % satysfakcji” winny być zgłaszane do jej organizatora. Adres do korespondencji:

Materassi Jarosław Marszałek, ul. Żywiecka 165, 43-365 Wilkowice.

4.2. Zaleca się przesłanie reklamacji również drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@materassi.pl.

4.3. W zgłoszeniu reklamacji zaleca się podanie: przyczyn reklamacji, daty zamówienia, daty odebrania, adresu do korespondencji.

4.4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Promocja „Gwarancja 100 % satysfakcji” nie ogranicza i nie narusza uprawnień Konsumentów określonych w odrębnych ustawach. W szczególności niniejsza promocja nie narusza możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, jak i uprawnień Kupujących wynikających z rękojmi za produkt sprzedany.

5.2 W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu sklepu internetowego www.materassi.pl oraz powszechnie obowiązuje przepisy prawa.

5.3. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora Materassi Jarosław Marszałek, ul. Żywiecka 165, 43-365 Wilkowice.) jak i został udostępniony na stronie internetowej działającej pod adresem www.materassi.pl.

5.4 Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

pixel